Reglement KOD

DOELSTELLING

De Kinderoppasdienst geeft ouders met kleine kinderen de kans om bijvoorbeeld ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl iemand op de kinderen past.

Babysit is geen vorm van alternatieve opvang; gezinnen dienen voor oppas overdag en tijdens vakantieperiodes, eerder een beroep te doen op andere vormen van georganiseerde kinderopvang.

Babysit is een kwestie van duidelijke afspraken tussen alle partijen; de gezinnen, de babysits (en hun ouders) en de kinderoppascoördinator.

Babysit kan pas goed functioneren wanneer elke betrokkene precies weet wat er van haar/hem verwacht wordt en wanneer de gemaakte afspraken stipt nagekomen worden.

Babysits zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Bond; zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis. Het zijn meestal studerende jongeren (vanaf 15 jaar), met de beperkingen van dien: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een aanvraag te voldoen.

De kinderoppascoördinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen gezinnen en babysits.

De coördinator heeft het recht aanvragen te weigeren van gezinnen die zich niet aan de afspraken houden.

BABYSIT AANVRAGEN

Wie ? Vraag enkel babysit aan als je lid bent van de Gezinsbond; niet-leden sluiten zich eerst aan: Lid worden.

Hoe ? Babysit aanvragen.

Aanvragen per sms of e-mail worden niet behandeld en blijven onbeantwoord. Enkel gezinnen die geen beschikking hebben over internet, kunnen hun aanvraag telefonisch doen op het nummer 0472 - 27 83 71. Bij gelegenheid wordt de oproep beantwoord. Zo niet, kan er een bericht worden achtergelaten op de voicemail.

Tijdig ! Vóór de eerste aanvraag dient het gezin een persoonlijke afspraak te hebben gehad met de coördinator. Deze afspraak kan pas gemaakt worden en plaatsvinden als het lidmaatschap in orde is.

Babysit voor vrijdag, zaterdag of zondag? Aanvraag ten laatste dinsdag om 20.00 uur.

Babysit voor maandag of dinsdag? Aanvraag ten laatste woensdag om 20.00 uur.

Babysit voor woensdag of donderdag? Aanvraag ten laatste donderdag om 20.00 uur.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld en blijven onbeantwoord.

Wanneer een babysit laat weten te kunnen oppassen, wordt dit onmiddellijk aan het gezin bevestigd (ten laatste om 22.00 uur).

De Kinderoppasdienst/coördinator is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag (tussen 20.00 en 22.00 uur), behalve feestdagen.

Sluitingsperiodes (bijvoorbeeld tijdens vakanties) worden tijdig meegedeeld aan de gezinnen en tevens vermeld op de website.

AANVRAAG WIJZIGEN OF ANNULEREN

Het gezin neemt zelf telefonisch contact op met de babysit (geen sms of e-mail) om haar/hem te verwittigen en stuurt een e-mail van de wijziging of annulatie naar de coördinator.

Wanneer de babysit zich niet kan passen in gewijzigde prestatie-uren, houdt het gezin zich aan de uren zoals aangevraagd bij de coördinator.

Babysit annuleren is kosteloos wanneer dit 4 uur of langer voor aanvang van de prestatie gebeurt (zowel bij de babysit als bij de coördinator).

VERZEKERING

De Gezinsbond, zijn vertegenwoordigers en aangestelden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die de babysit aan het gezin zou berokkenen, noch voor de lichamelijke of stoffelijke schade die haar/hem tijdens de prestatie of op weg naar en van het gezin zou overkomen.

Dankzij de prijs die voor een verzekeringsbriefje wordt betaald, is een verzekering afgesloten die binnen de modaliteiten en grenzen van de polis volgende risico’s dekt:

• burgerlijke aansprakelijkheid van de babysit en de kinderen;

• lichamelijke en materiële schade door de babysit geleden tijdens de prestatie en op weg naar/van het babysitten ten gevolge van een ongeval (met uitzondering van vervoer per auto of motor).

Verwittig bij schadegeval onmiddellijk de coördinator.

De verzekering kan enkel worden aangesproken wanneer na iedere prestatie een briefje uit het prestatieboekje wordt ingevuld.

PRESTATIEBOEKJE EN -BRIEFJES

Gezinnen die beroep doen op de Kinderoppasdienst en niet in het bezit zijn van een prestatieboekje, kopen dit - direct voor of na de prestatie - van de babysit.

Na de prestatie wordt een briefje uit het boekje ingevuld; het origineel is voor de babysit, de copie (geel) is voor het gezin.

De briefjes worden per prestatie ingevuld: meerdere (al dan niet aaneensluitende) prestatiedagen mogen niet op één briefje genoteerd worden.

TARIEVEN

Basis

Prestatieboekje: 7,50 € (5 prestaties)

Tarief per uur: 4,00 € (begonnen uur = volledig uur)

Minimum tarief: 8,00 €

Overnachting: 20,00 € (van 22.00 tot 08.00 uur + ontbijt)

Babysits die in het bezit zijn van (oude) boekjes met andere tarieven mogen deze niet meer verkopen aan gezinnen.

Gezinnen die in het bezit zijn van (oude) boekjes met andere tarieven mogen de briefjes hieruit niet meer gebruiken.

Aanvullend

1] Overnachting: Een overnachting moet worden voorafgegaan door een minimum prestatie (2 uren). Wanneer de prestatie toch na 20.00 uur start, wordt hiervoor het minimum tarief aangerekend door de babysit. Bijkomende uren na een overnachting gelden als een nieuwe prestatie en worden op een tweede verzekeringsbriefje genoteerd (het minimum tarief is hierop niet van toepassing).

2] Ritvergoeding: Het gezin betaalt aan de babysit een ritvergoeding wanneer zij/hij niet door het gezin wordt gehaald en/of thuisgebracht (ongeacht de reden). De vergoeding bedraagt 2,00 € per “rit” (maximum 4,00 € per prestatie) en wordt op het verzekeringsbriefje ingevuld onder “andere kosten”. De ritvergoeding mag door de babysit worden gevraagd, wanneer zij/hij niet binnen wandelbare afstand woont (± 1 km). Deze regel komt te vervallen wanneer de babysit uit vrije wil zelf vervoer heen en/of terug regelt.

3] Laattijdig thuiskomen: Wanneer het gezin niet terug thuis is op het aangevraagde einduur van de prestatie, wordt aan de babysit 4,00 € per begonnen uur bijbetaald. Wanneer het gezin een uur of meer te laat thuis is en heeft nagelaten om de babysit van de vertraging te verwittigen, wordt een extra vergoeding betaald van 8,00 €. Dit wordt op het verzekeringsbriefje ingevuld onder “andere kosten”.

4] Laattijdig of niet annuleren: Wanneer het gezin laattijdig (4 uur of korter voor aanvang van de prestatie) of niet verwittigt van annulatie van de prestatie (zowel bij de babysit als bij de coördinator), is het minimum tarief van 8,00 € verschuldigd. Wanneer de babysit zich onnodig heeft moeten verplaatsen, is bijkomend de ritvergoeding van 4,00 € verschuldigd. Het gezin stort het bedrag op rekening 330-0116808-74 van Gezinsbond afd. Tienen met vermelding van “annulatie babysit + datum”. De coördinator zorgt dat dit betreffende babysit toekomt.

5] Feestdagen: Kerstavond (24/12), Kerstmis (25/12) en Oudjaarsavond (31/12)

Vanaf 20.00 uur + overnachting: 50,00 €

Bijkomende uren voor- of achteraf: 5,00 € per uur

Het gezin stort met de aanvraag een voorschot van 25,00 € op rekening 330-0116808-74 van Gezinsbond afd. Tienen met vermelding van “voorschot babysit + datum”. Na de prestatie brengt het gezin dit bedrag in mindering op de betaling aan de babysit. De coördinator zorgt dat het voorschot de betreffende babysit toekomt. In geval van annulatie (ongeacht het moment ervan) door het gezin, wordt het voorschot niet terugbetaald. De coördinator zorgt dat dit betreffende babysit toekomt. Het voorschot wordt enkel terugbetaald wanneer door de coördinator geen beschikbare babysit gevonden kan worden.

Wettelijke/kerkelijke feestdagen: Nieuwjaar (01/01) - Paaszondag en -maandag - Pinksterzondag en -maandag - OH Hemelvaart - OLV Hemelvaart (15/08) - Feest van de Arbeid (01/05) - Nationale feestdag (21/07) - Allerheiligen (01/11) - Wapenstilstand (11/11)

Tarief per uur: 5,00 €

6] Kinder-, communie- en trouwfeesten: Hiervoor gelden aparte (prijs)afspraken, afhankelijk van de omstandigheden. Neem gerust contact op met de coördinator voor meer informatie.

AFSPRAKEN

Wat kan ?

• babysit op schooldagen tot ten laatste 23.00 uur (vrijdag, zaterdag en tijdens schoolvakanties is er geen beperking op het einduur)

• occasionele opvang overdag op woensdagmiddag, zaterdag, zondag en tijdens schoolvakanties

Wat kan niet ?

• babysit overdag op schooldagen

• regelmatige opvang na schooltijd, begeleiding huiswerk, brengen naar en/of afhalen van de crèche, onthaalmoeder of school, ... (hiervoor verwijzen we naar de gemeentelijke initiatieven, au pair diensten, enz.)

• opvang zieke kinderen (hiervoor verwijzen we naar het ziekenfonds die meestal een dergelijke dienst aanbiedt)

Overige afspraken

• aanvragen voor babysit gebeuren nooit rechtstreeks bij de babysit

de babysit en de kinderen zijn niet verzekerd wanneer er buiten de coördinator om afspraken worden gemaakt

• babysits zijn geen huishoudhulp

zij beperken zich tot de oppas en basisverzorging van de kinderen het opwarmen van een reeds bereide maaltijd (schrijf instructies voor de bediening van de microgolf en de duur van het opwarmen) of het serveren van een broodmaaltijd kan wel

• een drankje en een knabbeltje wordt door de babysit op prijs gesteld

• wanneer een prestatie eindigt na 02.00 uur, moet mogelijkheid tot overnachten worden aangeboden

dit wordt vooraf besproken met de babysit en de coördinator

• in geval van overnachting wordt een minimum aan hygiëne en comfort (eigen bed) geboden

fatsoensnormen worden in acht genomen

een ontbijt ’s morgens is nodig

• de verantwoordelijkheid voor huisdieren ligt nooit bij de babysit

vooral grote huisdieren worden buiten of in een aparte afgesloten ruimte geplaatst

• een prestatie (zonder overnachting) duurt maximum 10 uren

• de prestatie geldt enkel voor de kinderen van het aanvragend gezin

één babysit per maximum 5 kinderen

als de omstandigheden dit vereisen, moet meer dan één babysit worden aangeduid en vergoed

voor kinder-, communie- en trouwfeesten gelden specifieke regels en afspraken

• bij thuiskomst van één of beide ouders vervalt de verantwoordelijkheid van de babysit

de babysit verlaat het huis niet voor thuiskomst van één of beide ouders

wanneer minstens één van de ouders instemt, mag de babysit met de kinderen op uitstap gaan (géén boodschappen doen!)

• de babysit wordt veilig thuisgebracht (tenzij is overeengekomen dat zij/hij uit vrije wil zelf vervoer terug regelt)

wanneer het gezin niet in staat is de babysit veilig thuis te brengen, mag zij/hij op kosten van het gezin een taxi bestellen

• verwittig de coördinator wanneer een babysit zich niet aan de afspraken houdt of wanneer er zich problemen voordoen

• verwittig de coördinator wanneer er een wijziging is in adres of gezinssamenstelling

PRAKTISCHE TIPS

• geef de babysit de eerste keer een kleine rondleiding en toon:

waar de koelkast, de zekeringenkast, het EHBO-kistje is

hoe de afstandsbediening van de televisie en hoe de verwarming werkt

waar het toilet en de badkamer is

waar (reserve) pyama en kleding en beddengoed ligt

• schrijf op de voorkant van het prestatieboekje het telefoonnummer waarop minstens één van de ouders bereikbaar is tijdens de prestatie en leg dit boekje bij de telefoon

• neem zelf het gsm-nummer van de babysit mee

• laat de babysit weten of zij/hij de deur mag openen als er aangebeld wordt en of zij/hij de telefoon mag beantwoorden als er gebeld wordt

DE BABYSITS

• worden geacht een gemaakte afspraak na te komen

• brengen altijd een prestatieboekje mee naar de afspraak

• zorgen naar beste kunnen voor de kinderen

• houden zich aan de richtlijnen van de gezinnen

• nodigen geen vriend(inn)en uit om naar het babysitadres te komen

• bellen niet op kosten van het gezin, tenzij om (één van) de ouders zelf te kunnen bereiken tijdens de prestatie

• maken geen gebruik van een aanwezige pc of laptop, tenzij met instemming van (één van) de ouders

• roken niet in het bijzijn van kinderen en vragen toestemming aan het gezin of ze buiten mogen roken als de kinderen slapen

• laten het gezin bij thuiskomst kort weten hoe het oppassen verlopen is

• staan mee in voor het invullen van het verzekeringsbriefje

• zijn discreet tegenover buitenstaanders

• verwittigen onmiddellijk de coördinator wanneer het gezin zich niet aan de afspraken houdt of wanneer er zich problemen voordoen

• engageren zich door aanwezig te zijn op de vormingsactiviteiten